1.Noteikumos izmantotie termini

1.1. Atlaides kods – atlaides kods, kas nodrošina Nomniekam iespēju samazināt Pakalpojumu maksu, piemērojot atlaidi. Atlaides kodiem Iznomātājs ir tiesīgs piemērot papildus noteikumus Atlaides kodu izmantošanai.

1.2. Noteikumi – šie noteikumi.

1.3. RIDE App – Iznomātājam piederoša mobilā aplikācija, kas ir pieejama App Store un Google Play Store.

1.4. Iznomātājs – SIA “RIDE”, reģ. Nr. 40203212928, juridiskā adrese Sēļu iela 10, Mārupe, LV-2167, Latvija.

1.5. Konts – lietotāja konts RIDE App, kas Nomniekam nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem un ietver informāciju par Nomnieka veiktajiem darījumiem RIDE App.

1.6. Līgums – vienošanās starp Nomnieku un Iznomātāju.

1.7. Nomnieks – mobilās aplikācijas RIDE App lietotājs, kurš/kura reģistrējies kā RIDE App lietotājs un izmanto Pakalpojumus.

1.8. Pakalpojumi – RIDE App, Transportlīdzekļa nomas, Elektrovelosipēda nomas un citi saistītie pakalpojumi, kas norādīti RIDE App, un kas Nomniekam ir pieejami, izmantojot RIDE App, atsevišķi vai kopā ar Transportlīdzekļa vai Elektrovelosipēda nomas pakalpojumiem.

1.9. Privātuma politika – privātuma politika, kas izvietota RIDE App.

1.10. Saistītie pakalpojumi – pakalpojumi, kas attiecas uz Transportlīdzekli, Elektrovelosipēdu, to apkopi, izvietošanu vai citi līdzīgi pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot RIDE App.

1.11. Elektrovelosipēds – Iznomātājam piederošs elektriskais velosipēds, uz kura ir izvietotas atpazīstamības zīmes ar tekstu RIDE.

1.12. Elektrovelosipēda nomas pakalpojums – Iznomātāja Elektrovelosipēda nodošana lietošanā Nomniekam par atlīdzību atbilstoši RIDE App Noteikumiem un Privātuma politikai.

1.13. Teritorija – apgabals, kas atzīmēts RIDE App.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi ir saistoši visiem Nomniekiem ar brīdi, kad Nomnieks, izmantojot RIDE App, ir izveidojis Kontu.

2.2. Noteikumi ir pieejami Nomniekam RIDE App pirms Konta izveidošanas un pēc tam, Konta lietošanas laikā. Katru reizi, kad Nomnieks, izmantojot RIDE App, uzsāk Elektrovelosipēda lietošanu, Noteikumi ir pieejami Nomniekam RIDE App, un Nomnieks,

lietojot Elektrovelosipēdu, izsaka savu piekrišanu Noteikumiem.

2.3. Pakalpojumu pilnveidošanai Iznomātājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Noteikumos vienpusējā kārtībā. Noteikumu grozījumi kļūst saistoši Nomniekam ar to publicēšanas brīdi RIDE App.

3. Nomnieka reģistrēšanās RIDE App

3.1. Nomnieks reģistrējas RIDE App, lejuplādējot RIDE App no App Store vai Google Play Store, un izpildot reģistrācijas darbības RIDE App aplikācijā.

3.2. Iznomātājs apstiprina Nomnieka reģistrāciju RIDE App, nosūtot uz Nomnieka RIDE App norādīto mobilā tālruņa numuru īsziņu ar pieejas kodu. Nomnieka Konts uzskatāms par izveidotu, kad Nomnieks ir ievadījis no Iznomātāja saņemto pieejas kodu RIDE App.

3.3. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un īsziņā no Iznomātāja saņemto pieejas kodu, tiek pieņemts, ka Nomnieks apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, un piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot RIDE App. Noteikumi tiek uzskatīti par saistošiem visām Nomnieka turpmāk veiktajām darbībām RIDE App, tostarp, pārskaitījumiem, apstiprinājumiem, fotogrāfiju lejupielādei u.c. darbībām no Noteikumu apstiprināšanas brīža.

3.4. Visām darbībām RIDE App kā Nomnieka identifikators tiek izmantots viņa/ viņas RIDE App norādītā mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram tiek izveidots viens Konts.

3.5. Veicot darbības RIDE App, Nomnieks apliecina savu identitāti, autorizācijas logā ievadot savu mobilā tālruņa numuru, ar kuru veikta reģistrācija RIDE App.

4. RIDE App lietošanas un Pakalpojumu maksa

4.1. RIDE App lietošana ir bez maksas.

4.2. Elektrovelosipēda nomas un citiem Saistītajiem Pakalpojumiem tiek piemērots Iznomātāja noteiktais pakalpojumu cenrādis, kas izvietots RIDE App un/vai Noteikumos. Konkrēta pakalpojuma maksu RIDE App aprēķina pēc pakalpojuma sniegšanas, izņemot, ja fiksēta pakalpojuma maksa nav norādīta cenrādī.

5. Elektrovelosipēda noma

5.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Elektrovelosipēdu informē Iznomātāju, izmantojot RIDE App.

5.2. Nomnieks RIDE App atzīmē Elektrovelosipēdu, kuru vēlas nomāt. Gadījumā, ja Nomnieka atzīmētais Elektrovelosipēds nav pieejams, Iznomātājs noraida Nomnieka atzīmētā Elektrovelosipēda nomu.

5.3. Elektrovelosipēda nomas pakalpojums kļūst aktīvs, tajā brīdī, kad Nomnieks skenē vai ievada QR kodu RIDE App, tādejādi aktivizējot Elektrovelosipēdu.

5.4. Elektrovelosipēda nomas beigu brīdis tiek uzskatīts par brīdi, kad Nomnieks ir akceptējis nomas beigšanu RIDE App un izmantojot RIDE App ir iesniedzis Iznomātājam nomātā Elektrovelosipēda fotogrāfiju, astājot to marķētajā teritorijā.

5.5. Elektrovelosipēda lietošanas ierobežojumi nomas laikā:

5.5.1. Elektrovelosipēdu ir aizliegts izmantot personām, kuras jaunākas par 18 gadiem. Elektrovelosipēda nomas laikā Nomnieks ir patstāvīgi atbildīgs par savu drošību un veselību.

5.5.2. Elektrovelosipēdus ir aizliegts izmantot iepakojumu vai lielu paku, kastu pārvadāšanai, un tos nedrīkst pārslogot.  Maksimālais pieļaujamais svars Elektrovelosipēdiem ir 100 kg.

5.5.3. Elektrovelosipēdu ir  aizliegts izmantot, ja uz Elektrovelosipēda vienlaicīgi atrodas vairāk kā 1 (viena) persona.

5.5.4. Nomniekam aizliegts Elektrovelosipēdu nodot apakšnomā vai lietošanā trešajām personām. Elektrovelosipēdu Nomnieks izmanto personīgi.

5.5.5. Nomniekam ir aizliegts lietot Elektrovelosipēdu, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē.

5.5.6. Nomniekam ir pienākums novietot Elektrovelosipēdu redzamā vietā, nodrošinot, ka, Nomniekam novietojot Elektrovelosipēdu, tas netraucē un/vai neierobežo gājēju, velosipēdu un/vai transportlīdzekļu pārvietošanos, neaizšķērso ietves, veloceļus un brauktuves.

5.5.7. Nomniekam ir aizliegts novietot Elektrovelosipēdu privātīpašuma teritorijā, kurā ir ierobežota/liegta brīva piekļuve trešajām personām.

5.5.8. Nomniekam, Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma pabeigšanai, aizliegts novietot Elektrovelosipēdu ārpus Teritorijas un Sarkanajā Teritorijā.

6. Nomnieka tiesības un atbildība

6.1. Nomniekam ir tiesības:

6.1.1. izmantot Elektrovelosipēdu Teritorijā.

6.1.2. izmantot Elektrovelosipēdu tikai personīgi.

6.1.3. pieprasīt Iznomātājam bloķēt Nomnieka Kontu, Nomnieka Konta bloķēšanu apstiprinot ar Nomnieka autorizācijas kodu;

6.1.4. pieprasīt Iznomātājam atbloķēt Nomnieka Kontu, Nomnieka Konta atbloķēšanu (aktivizēšanu) apstiprinot ar Nomnieka autorizācijas kodu.

6.2. Nomnieka atbildība

6.2.1. Nomnieks uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, dzīvību, veselību un trešajām personām un Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, Nomniekam lietojot Elektrovelosipēdu;

6.2.2. Nomnieks pirms Elektrovelosipēda lietošanas patstāvīgi pārliecinās, ka atrodas tādā fiziskajā un psihiskajā stāvoklī, kas ir atbilstošs Elektrovelosipēda lietošanai, un Nomniekam ir zināšanas un iemaņas Elektrovelosipēda lietošanai. Nomnieka drošībai Nomniekam ir ieteicams un Nomnieks pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs lietot aizsarglīdzekļus (ķiveri, aizsargapģērbu), kuru nodrošināšana ir vienīgi Nomnieka ziņā un uz Nomnieka rēķina.

6.2.3. Nomniekam, paņemot Elektrovelosipēdu lietošanai vai Elektrovelosipēda lietošanas laikā konstatējot Elektrovelosipēda tehniskās nepilnības/bojājumus, ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot RIDE App.

6.2.4. Nomniekam, Elektrovelosipēda lietošanas laikā, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Gadījumā, ja Elektrovelosipēda lietošanas laikā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks un/vai Elektrovelosipēds, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu Iznomātājam un policijai.

6.2.5. Nomniekam Elektrovelosipēda lietošanas laikā, pārvietojoties pa ietvēm, jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Nomnieks nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus.

6.2.6. Gadījumā, ja Elektrovelosipēdam tā lietošanas laikā izlādējas baterija, Nomniekam ir pienākums pārtraukt Elektrovelosipēda lietošanu, RIDE App apstiprināt Elektrovelosipēda nomas pabeigšanu un novietot Elektrovelosipēdu Teritorijā.

6.2.7. Gadījumā, ja Nomnieks neatgriež Elektrovelosipēdu Teritorijā, Nomniekam tiek aprēķināta un no Nomniekam ieturēta maksa par Elektrovelosipēda atrašanu un novietošanu Teritorijā faktisko izmaksu apmērā līdz EUR 30.

6.2.8. Gadījumā, ja Nomnieks ilgāk kā 24 stundas no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Elektrovelosipēdu, RIDE App nav apstiprinājis Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma pabeigšanu, Iznomātājs uzskata Elektrovelosipēdu par pazaudētu vai nozagtu, un Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Elektrovelosipēda izdevumus EUR 1500 apmērā, kurus Iznomātājam ir tiesības ieturēt no Nomnieka norēķinu kartes. Par Elektrovelosipēda nozaudēšanas/zādzības faktu Iznomātājs ziņo policijai.

6.2.9. Nomnieks piekrīt apmaksāt sodus, izdevumus un citus maksājumus, kas Iznomātājam radušies un kurus trešās personas piemērojušas Iznomātājam, Nomniekam lietojot Elektrovelosipēdu un neievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos saistošos normatīvos aktus, tostarp, Rīgas pilsētas pašvaldības noteikumus. Par sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas izdevumiem Nomnieks papildus samaksā Iznomātājam sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas pakalpojuma maksu EUR 30 apmērā par katru gadījumu.

6.2.10. Nomnieks ir atbildīgs par kaitējumiem, zaudējumiem, drošību, kuri Nomniekam var tikt nodarīti, Nomniekam lietojot Elektrovelosipēdu.

6.2.11. Nomnieks atbild par Elektrovelosipēdu no brīža, kad Nomnieks paņem Elektrovelosipēdu lietošanai līdz brīdim, kad Nomnieks RIDE App ir apstiprinājis Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma pabeigšanu.

6.2.12. Nomnieks ir pilnā apmērā Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma laikā atbildīgs par visiem Elektrovelosipēdam radītajiem zaudējumiem/bojājumiem.

6.2.13. Gadījumā, ja Elektrovelosipēds ir nozagts tā nomas laikā, Nomnieks nekavējoties paziņo par zādzības faktu Iznomātājam un policijai.

6.2.14. Nomnieks ir atbildīgs par savas kredītiestādes izdotās maksājuma kartes, kredītiestādes norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt visus no Nomnieka saņemtos datus.

6.2.15. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, kad Nomnieks ir uzzinājis par Nomnieka Konta un Nomnieka datu, kas nodoti Iznomātājam, prettiesisku izmantošanu bez saskaņošanas ar Nomnieku.

6.2.16. Nomnieks apzinās, ka Elektrovelosipēda izmantošana ietver riskus, tostarp:

6.2.16.1. Nomnieka dzīvības, veselības riskus, kuru iestāšanās gadījumā var tikt nodarīts kaitējums Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam;

6.2.16.2. Elektrovelosipēds ir tehniska ierīce, kuras izmantošanā ir iespējama tehniska kļūda, kas var radīt zaudējumus, bojājumus un apdraudējumu Nomniekam, lietojot Elektrovelosipēdu;

6.2.16.3. Elektrovelosipēda lietošanas laikā iespējama bojājumu, zaudējumu, traumu nodarīšana trešo personu veselībai, dzīvībai, īpašumam, tāpēc Nomniekam ir jābūt īpaši vērīgam un jālieto Elektrovelosipēds kā rūpīgam un gādīgam saimniekam.

6.2.16.4. Nomniekam pirms katra brauciena ir jāpārbauda Elektrovelosipēda tehniskais stāvoklis, vai tas ir atbilstos brauciena veikšanai. Nomnieks uzsākot braucienu pilnā mērā uzņemas atbildību par Elektrovelosipēda tehnisko stāvokli un tā bojājumiem tehniskā stāvokļa neatbilstības dēļ. Ja tehniskais stāvoklis nav atbilstošs, tad Nomnieks braucienu nav tiesīgs uzsākt.

7. Iznomātāja tiesības un atbildība

7.1. Iznomātāja tiesības

7.1.1. Iznomātājs pēc datu saņemšanas no Nomnieka RIDE App apstrādā no Nomnieka saņemto informāciju.

7.1.2. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

7.1.2.1. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu/nepilnīgu

7.1.2.2. Nomnieks bojā Elektrovelosipēdu;

7.1.2.3. Nomniekam ir parāds pret Iznomātāju.

7.2. Iznomātājam vienpusēji pārtraucot Pakalpojumu sniegšanu, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt samaksu par Pakalpojumiem pilnā apmērā.

7.3. Iznomātāja Nomniekam sniegto Pakalpojumu apmaksai tiks izmantoti Nomnieka norādītajā kredītiestādes izdotajā maksājuma kartē esošie līdzekļi. Ja Nomnieka maksājuma kartē nav pietiekamu līdzekļu Nomnieka finansiālo saistību pret Iznomātāju izpildei pilnā apmērā, Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka datus trešajām personām parāda piedziņas veikšanai vai patstāvīgi veikt darbības parāda piedziņai no Nomnieka.

7.4. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties slēgt Nomnieka Kontu, ja:

7.4.1. Nomnieks izmanto Elektrovelosipēdu tam neparedzētiem mērķiem;

7.4.2. Nomnieks bojā Elektrovelosipēdu;

7.4.3. Nomnieks nav nodevis Elektrovelosipēdu Iznomātājam, izmantojot RIDE App;

7.4.4. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu un/vai nepilnīgu informāciju;

7.4.5. Nomnieks Pakalpojumu saņemšanai ir sniedzis Iznomātājam citas personas informāciju/datus.

7.4.6. Iznomātājam ir aizdomas par Nomnieka krāpnieciskām darbībām;

7.4.7. Iznomātāja rīcībā nav derīgi kredītiestādes izdotas maksājuma kartes dati, ar kuriem Nomnieks ir tiesīgs veikt norēķinus par Pakalpojumiem.

7.5. Iznomātājam ir tiesības deaktivizēt un slēgt Nomnieka Kontu, ja tas nav izmantots ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

7.6. Iznomātājam ir tiesības pēc Iznomātāja iniciatīvas un ieskatiem, piešķirt Nomniekam atlaidi pakalpojumam. Atlaides izmantošanai Iznomātājs nosūta Nomniekam Atlaides kodu, kuru Nomnieks norāda RIDE App, pirms samaksas veikšanas par Elektrovelosipēda nomas pakalpojumu. Iznomātājs patur tiesības jebkurā brīdī bez atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam līdz Atlaides koda izmantošanai, atsaukt Atlaides koda piemērošanu, ja Nomnieks nav izpildījis savas finansiālās saistības pret Iznomātāju un Nomniekam ir parādi; ja Atlaides koda izmantošana tiek veikta prettiesiski; ja Atlaides koda izmantošanu veic cita trešā persona, nevis Nomnieks; ja Atlaides koda izmantošana nav Iznomātāja komercdarbības interesēs.

7.7. Iznomātāja pienākumi:

7.7.1. Iznomātājs nodrošina RIDE App darbību;

7.7.2. Iznomātājs nodrošina Elektrovelosipēda tehniskā stāvokļa atbilstību izmantošanai tam paredzētajam lietošanas mērķim.

8. Nomas laiks

8.1. Elektrovelosipēda nomas laiks uzsākas brīdī, kad Nomnieks aplikācijā RIDE App ir noskenējis Elektrovelosipēda QR kodu, vai ievadījis Elektrovelosipēda kodu manuāli, tādejādi aktivizējot Elektrovelosipēdu. Maksimālais laiks Elektrovelosipēda pastāvīgai lietošanai ir 24 (divdesmit četras) stundas no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Elektrovelosipēdu.

8.2. Elektrovelosipēda nomas pakalpojums turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks veic Nomas pakalpojuma pabeigšanu:

8.2.1. Novieto Elektrovelosipēdu Teritorijā;

8.2.2. Apstiprina RIDE App Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma pabeigšanu un

8.2.3. nofotografē RIDE App Elektrovelosipēdu, augšupielādējot to RIDE App.

8.2.4. Apstiprinot RIDE App Elektrovelosipēda Nomas pabeigšanu

9. Nomas maksa

9.1. Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma izcenojumi ir pieejami RIDE App.

9.2. Apstiprinot Elektrovelosipēda lietošanu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Elektrovelosipēda nomai piemērojamo nomas izcenojumu.

9.3. Nomas maksa par Elektrovelosipēda nomu tiek aprēķināta par visu Elektrovelosipēda nomas laiku, t.i., no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Elektrovelosipēdu līdz brīdim, kad Nomnieks RIDE App ir apstiprinājis Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma pabeigšanu.

9.4. Galīgais nomas maksas apmērs par Elektrovelosipēda nomu tiek noteikts, atbilstoši Elektrovelosipēda nomas laikam, un, Nomniekam apstiprinot Elektrovelosipēda nomas pakalpojuma pabeigšanu, norādīts RIDE App.

10. Nomas maksas samaksas kārtība

10.1. Nomnieks nomas maksas samaksu veic, izmatojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti. Nomas maksas samaksa ar kredītiestādes izdotu maksājuma karti prasa iepriekšēju kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datu aktivizēšanu RIDE App no Nomnieka puses un Nomnieka piekrišanu Noteikumiem un Privātuma politikai.

10.2. Nomnieks, ievadot kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datus RIDE App, piekrīt un piešķirt Iznomātājam tiesības saņemt, automātiski debetējot, no Nomnieka RIDE App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes visus maksājumus par Elektrovelosipēda nomu, izdevumiem, t.sk., naudas sodiem, un zaudējumiem, kurus Nomnieks radījis Iznomātājam saistībā ar Elektrovelosipēda lietošanu.

10.3. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai Nomnieka RIDE App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes atlikums ir pietiekams Iznomātāja Pakalpojumu apmaksai.

10.4. Maksa par pakalpojumu uzskatāma par veiktu, kad tā ir saņemta Iznomātāja norēķinu kontā.

10.5. Gadījumā, ja kredītiestādes izdotu maksājuma karšu apstrādes pakalpojumu sniedzējs ievieš maksu par kredītiestādes izdotu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumu, tad kredītiestādes izdotu maksājumu karšu apstrādes pakalpojuma sniedzēja maksa netiek iekļauta Elektrovelosipēda nomas maksā un Nomnieks to maksā papildus Elektrovelosipēda nomas maksai.

10.6. Kredītkaršu izdotu maksājumu karšu maksājumu apstrādei par Iznomātāja Pakalpojumiem tiek izmantoti AS „Citadele banka” pakalpojumi. Kredītiestādes izdotu maksājumu karšu maksājumu apstrādes pakalpojuma sniedzēja lietošanas noteikumi pieejami www.citadele.lv.

10.7. Gadījumā, ja Nomnieks nepiekrīt no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātājam pārskaitīto līdzekļu apmēram, Nomniekam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā no līdzekļu pārskaitīšanas dienas iesniegt Iznomātājam iesniegumu uz e-pasta adresi info@ridemobility.eu, norādot ieturēto summu, periodu, argumentus un tos pamatojošos pierādījumus par Nomnieka apstrīdētā no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātāja labā izdarītā maksājuma lielumu. Ja Nomnieka iesniegums ir pamatots, tad nauda uz Nomnieka maksājuma karti tiek atgriezta trīs darba dienu laikā.

11. Maksājumi

11.1. Pēc reģistrācijas RIDE App, lai uzsāktu Elektrovelosipēda nomu, Nomniekam ir nepieciešams pievienot derīgu maksājumu karti savam profilam RIDE App. Pievienojot šādu maksājuma karti, Nomnieks apliecina, ka Nomniekam ir tiesības karti šādiem nolūkiem izmantot un, ka citas personas nevērsīs pretenzijas par šādas maksājumu kartes izmantošanu RIDE Pakalpojumu un ar šo Līgumu saistīto maksājumu veikšanai.

11.2. Nomnieka maksājumu karte, pievienojot to RIDE App pirmo reizi, tiks pārbaudīta, izmantojot bankas 3D drošības tehnoloģiju, kas apstiprina kartes piederību un kartes īpašnieka apstiprinājumu veikt Nomas pakalpojuma un citu ar šo līgumu saistīto Pakalpojumu apmaksu ar pievienoto maksājumu karti. Kartes pievienošanas procesā var tikt ieturēta neliela summa, kas tiek pievienota e-makam.

11.3. Pēc maksājuma kartes pievienošanas, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jāveic naudas iemaksa par RIDE Pakalpojumu izmantošanu, ko var izdarīt, izvēloties iemaksas apmēru atbilstoši vienam no RIDE App norādītajiem iemaksu apmēriem. Pēc iemaksas veikšanas, speciālā RIDE App sadaļā “e-maks” tiks atspoguļots pieejamais balanss, ko variet izmantot RIDE pakalpojumu apmaksai, saskaņā ar RIDE App norādīto cenrādi.

11.4. Nomnieka veiktās naudas iemaksas, izmantojot RIDE App, ir priekšapmaksa par RIDE Pakalpojumiem un tā nevar tikt atgrieztas.

11.5. Gadījumos, kad aprēķinātā cena par braucienu pārsniedz “e-makā” pieejamo atlikumu, pēc brauciena beigām trūkstošā summa tiks debetēta no kontam piesaistītās maksājumu kartes. Šādos gadījumos Nomniekam ir jānodrošina, lai maksājumu kartes kontā būtu pieejami pietiekami līdzekļi, lai varētu veikt šo transakciju. Ja tas netiek darīts, RIDE ir tiesības ieturēt no RIDE App pievienotās maksājumu kartes naudas summu, kas ir vienāda ar Nomnieka parādu par veiktajiem braucieniem, kā arī citiem izdevumiem un/vai zaudējumiem, kas radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā. 

11.6. Ja gadījumā nav iespējams debetēt trūkstošo summu (Nomnieks noņēmis no maciņa maksājumu karti, vai jebkāds cits iemesls, kas neļauj debetēt maksājuma karti), Nomnieka konts tiek īslaicīgi bloķēts, vai arī apturēts līdz brīdim, kad tiek segts negatīvais atlikums. Nomnieks papildus par to tiek informēts ar e-pasta vai telefona starpniecību.

11.7. Ja Nomniekam nav pietiekami daudz naudas maksājumu kartē, lai samaksātu, Pakalpojuma maksas summa tiks ieturēta un pieprasīta vēlreiz, kad naudas summa būs pieejama maksājumu kartē.

11.8. Ja maksājumu kartes atlikums netiks papildināts 3 dienu laikā, lai samaksātu Pakalpojuma maksu, Lietotāja RIDE App konts tiks bloķēts.

11.9. Gadījumā, ja Nomnieks izbeidz līgumu, tam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma izbeigšanas vērsties pie Iznomātāja, lūdzot atgriezt neizmantoto atlikumu.

11.10. Iznomātājs apņemas 30 dienu laikā izskatīt iesniegumu un atgriezt neiztērēto atlikumu, no kura atskaitītas Iznomātāja administratīvās izmaksas (bankas komisijas, līguma apkalpošana u.tml.), kā arī jebkādi pierādāmi zaudējumi, kas radušies Iznomātājam šī līguma darbības laikā un saistībā ar tā pārtraukšanu.

12. Nomnieka un Iznomātāja līgums

12.1. Izveidojot kontu RIDE App un apstiprinot visus noteikumus, tiek uzskatīts, ka Nomnieks un Iznomātājs ir noslēguši līgumu.

12.2. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

12.3. Līgums tiek izbeigts ar Iznomātāja un / vai Nomnieka pārliecinošām darbībām Konta slēgšanas veidā.

13. Tiesisko attiecību izbeigšana

13.1. Juridiskās attiecības starp Nomnieku un Iznomātāju var tikt izbeigtas, Iznomātājam un Nomātājam savstarpēji vienojoties vai vienpusēji izlemjot jebkurā laikā.

13.2. Nomnieks ir tiesīgs jebkurā laikā izdzēst savu kontu no RIDE App. Konta dzēšana ir iespējama tikai tad, ja nav aktīva Elektrovelosipēdu nomas pakalpojuma, tas ir, Nomnieks nav lietojis Elektrovelosipēdu lietošanai un Nomnieks ir noslēdzis visas finansiālās saistības ar Iznomātāju, ieskaitot visu nomas maksas maksājumu pabeigšanu par iespējamiem zaudējumiem nodarītajiem naudas sodiem, izdevumiem un citiem maksājumiem (ja tādi ir).

13.3. Iznomātājs var jebkurā laikā dzēst Nomnieka kontu, ja Nomnieks nav izmantojis kontu vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus un Nomnieks ir pilnībā nokārtojis visas finansiālās saistības saistībā ar Iznomātāju.

14. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

14.1. Latvijas Republikas tiesību normas ir piemērojamas visām tiesiskajām attiecībām starp Iznomātāju un Nomnieku.

14.2. Gadījumā, ja kāds no regulas punktiem zaudē spēku, minētā regula (ciktāl tā nav spēkā neesoša) nav piemērojama, un tiek uzskatīta par tādu, kas nav iekļauta regulas tekstā. Tas arī neietekmē pārējo regulas spēkā esamību.

14.3. Nomnieks un Iznomātājs visus strīdus mēģina atrisināt, savstarpēji vienojoties. Ja strīds netiek atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās dienas, strīds tiek nodots Latvijas Republikas tiesām.

15. Izmaiņas noteikumos

15.1. Iznomātājs ir tiesīgs jebkurā laikā veikt izmaiņas noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma nomniekam.

15.2. Iznomātājs informēs Nomnieku par atjaunotajiem noteikumiem, izmantojot e-pasta ziņojumus vai RIDE App.

15.3. Ja Nomnieks nevēlas ievērot atjaunotos noteikumus, tad Nomniekam nekavējoties jāinformē Iznomātājs par Pakalpojuma patēriņa beigām, jo ​​Nomnieks ir saņēmis paziņojumu par minētajiem atjaunotajiem noteikumiem. Ja Nomnieks nepaziņo Iznomātājam par pārtrauktu Pakalpojumu izmantošanu, tiek uzskatīts, ka Nomnieks ir pieņēmis atjaunotos Noteikumus.

Apstiprinu:
2024. gada 01. martā
SIA “RIDE” valdes priekšsēdētājs Edgars Jākobsons